Kim jest tutor?

Podstawą zasadą funkcjonowania prowadzonych przez WISE studiów międzykierunkowych będzie relacja mistrz – uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi będzie zapewnienie studentowi stałej opieki tutora spośród certyfikowanych tutorów – pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.
Studia rozpoczną się krótkim kursem wprowadzającym, który zaznajomi studentów z metodą pracy opartą na tutoringu i przedstawia regulamin studiów.

Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, indywidualnego opiekuna studentów. Pomaga
w doborze przedmiotów oraz kierunków dalszej specjalizacji. Poprzez cykliczne spotkania (tutoriale w trybie dwutygodniowym) rozwija indywidualne zainteresowania studenta poprzez:dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, które tutor omawia indywidualnie ze studentem. Relacja student – tutor zakłada zgodę obu stron, wymianę poglądów, opinii oraz wiedzy.  Celem tej wymiany i współpracy jest formacja intelektualna studenta. Zadaniem tutora jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów.

Tutor pomaga studentowi w wyborze przedmiotów, programu studiów i sposobów jego realizacji, akceptuje składany przez studenta semestralny indywidualny plan studiów oraz zatwierdza pod koniec roku akademickiego kartę roczną zawierającą wykaz zrealizowanych przez studenta zajęć, uzyskanych punktów ECTS oraz ocen z egzaminów i zaliczeń.

Agnieszka Żur
Agnieszka Żurdr
Dr Agnieszka Żur jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji. W pracy badawczej zajmuje się przedsiebiorczością organizacyjną i społeczną.

Pochodzi ze Świnoujścia, a wychowała się w Montrealu. Studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Witschaftsuniversitat w Wiedniu i Hiroshima Economic University. Intersuję się edukacją progresywną i aktywnymi metodami nauczania. Wierzy w moc edukacji i w ustawiczne uczenie się na wielu polach życia. Mieszkała i pracowała w Krakowie, Lozannie i w Hong Kongu. Chętnie poprowadzi tutoriale również po angielsku. Jest mamą trójki dzieci. Ceni otwartość, ciekawość świata, dociekliwość i pracowitość.

Obszary zainteresowań:

1. Miękkie aspekty zarządzania: zachowania organizacyjne, motywacja, komunikacja, kultura organizacyjna, satysfakcja z pracy, work-life balance
2. Teoria przedsiębiorczości, przedsiębiorczość organizacyjna i przedsiębiorczość społeczna
3. Etyczne dylematy zarządzania, społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania, odpowiedzialnośc społeczna biznesu (CSR)
4. Wyzwania globalne
5. Konkurencyjność organizacji, zarządzanie strategiczne
6. Edukacja
7. Gospodarka Chin

Jakub Kwaśny
Jakub Kwaśnymgr
Magister nauk ekonomicznych, otwarty przewód doktorski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o. Kraków. Członek Jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie od 2006 roku.

Wierzy, że nie ma rzeczy nie możliwych. Zgodnie z zasadą „Sky is the limit” stara się sięgać po to co nieosiągalne. Do pracy chodzi z uśmiechem na twarzy – bo edukacja to jego pasja. Ceni sobie kreatywność, zaangażowanie i dobre chęci.

Obszary zainteresowań:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Negocjacje międzynarodowe
Integracja europejska
Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie
Rozwój regionalny i polityka regionalna
Polityka spójności Unii Europejskiej i fundusze strukturalne
Polityka zagraniczna, dyplomacja i sprawy międzynarodowe

Łukasz Danel
Łukasz Daneldr
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”, Sekretarz Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

Autor monografii poświęconej brytyjskiej Izbie Lordów, kilkunastu publikacji naukowych z zakresu politologii, a także referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, współredaktor naukowy kilku prac zbiorowych poświęconych demokracji i polskiemu systemowi politycznemu.

Laureat kilkunastu nagród Rektora UEK przyznanych za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne, a także czterokrotny laureat plebiscytu na najlepszych wykładowców „Mentorzy UEK”.

Obszary zainteresowań:

Parlamentaryzm brytyjski
Systemy polityczne państw europejskich
Systemy partyjne oraz wyborcze państw europejskich
Polski system partyjny po 1989 roku
Współczesna myśl polityczna
Europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej

Iwona Kubica
Iwona Kubicamgr
Iwona Kubica – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w 2007r. ukończyła specjalność Zarządzanie i Doradztwo Personalne, broniąc pracę magisterską poświęconą nowoczesnym systemom rozwoju pracowników. Rok później została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, pełni także funkcję koordynatora studiów podyplomowych ZKL. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz certyfikowany tutor, mentor oraz doradca zawodowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale personalnym firmy produkcyjnej, a następnie w firmach doradczo-szkoleniowych, gdzie pracowała jako trener i konsultant. Jako HR-owiec z wykształcenia, wyboru i zamiłowania wyznaje zasadę, że to ludzie są najważniejsi dla organizacji i należy dołożyć wszelkich starań, aby wydobyć drzemiący w nich potencjał.

Główny zakres jej zainteresowań naukowych stanowi:

– zarządzanie różnorodnością (diversity)

– adaptacja kulturowa

– kultura organizacyjna

– międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

– kognitywistka

Właścicielka czerwonego samochodu, wspierająca firmę sadowniczą. W wolnym czasie nałogowo czyta książki, pomieszkuje w kinie, podróżuje, uczy się włoskiego i ogląda wyścigi F1. Nazwisko w końcu zobowiązuje ;-)

Robert Włodarczyk
Robert Włodarczykprof. nadzw. UEK dr hab.
Prof. nadzw. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense; członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki, ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, zarządu ZNP w UEK; uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW); recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski, kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu; popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji; autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych; 11-krotnie otrzymał Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10; promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich, opiekun naukowy 15-stu doktorantów; były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.
Paweł Zamora
Paweł Zamoradr
Dr Paweł Zamora jest kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Nowym Targu. Doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) oraz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Zakład Ekonomii). Jest promotorem ponad 550 prac licencjackich i magisterskich, koordynatorem i opiekunem praktyk studenckich w ZOD Nowy Targ. Jest tutorem akademickim – z certyfikatem Collegium Wratislaviense oraz byłym kierownikiem ZOD Radom i członkiem wielu komisji na UEK.

Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK, Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring. Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki. Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Jest członkiem ZNP i członkiem PTE. Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza. Żonaty dwoje dzieci. Ceni otwartość i kreatywność oraz brak schematów w rozwiązywaniu problemów.

Obszary zainteresowań;
Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce. Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.

Hobby; Nowoczesne technologie, turystyka górska.

Maria Urbaniec
Maria Urbaniecdr
Dr Maria Urbaniec jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studiowała ekonomikę przedsiębiorstw w Internationales Hochschulinstitut Zittau / Technische Universität Dresden w Niemczech, gdzie także uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.

Jest certyfikowanym menedżerem projektów (Certified Project Manager IPMA Level C) oraz ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniającym projekty w ramach funduszy unijnych. Oprócz nagród Rektora UEK za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymała także honorową nagrodę Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy za aktywny udział na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości w ujęciu interdyscyplinarnym, wydanych w sześciu językach: polskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i czeskim.

Obszary zainteresowań:
1. przedsiębiorczość (np. przedsiębiorczość ekologiczna, przedsiębiorczość międzynarodowa)
2. innowacje (np. ekoinnowacje, innowacyjność gospodarki)
3. zarządzanie strategiczne (np. internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzanie środowiskiem, konkurencyjność przedsiębiorstw)
4. zrównoważony rozwój biznesu (np. społeczna odpowiedzialność biznesu, międzynarodowe normy i standardy)
5. międzynarodowa polityka ekologiczna.

Ceni sobie kontakty z ludźmi i chętnie nawiązuje nowe znajomości. Wolne chwile spędza przy dobrej książce. Jest przekonana, że tutoring akademicki jest właściwą metodą kształcenia dedykowaną dla studentów, którzy chcą czegoś więcej niż oferuje im klasyczny program studiów oraz dążą świadomie do pracy nad sobą i rozwoju swojej osobowości.

Bożena Pera
Bożena Peradr
Pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Handlu Zagranicznego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i współredaktorem naukowym kilku monografii z zakresu handlu zagranicznego oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół regionalizmu handlowego, głównie odnosząc się do problemów Unii Europejskiej. Ostatnio przedmiotem jej badań są również zagadnienia związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw.
Lubi pracować z małymi grupami osób i podejmować nowe wyzwania dydaktyczne. Tutoriale, obok seminariów dyplomowych, umożliwiają jej realizowanie się w zindywidualizowanych formach kształcenia.
Ceni szczerość, zaangażowanie, sumienność, rzetelność, przedsiębiorczość, uśmiech i otwarcie się na człowieka oraz świat.
Obszary zainteresowań:
• procesy międzynarodowej integracji gospodarczej, w tym zachodzące w Unii Europejskiej,
• regionalizm handlowy,
• zagraniczna polityka handlowa i ekonomiczna,
• międzynarodowe transakcje gospodarcze,
• negocjacje międzynarodowe,
• internacjonalizacja przedsiębiorstwa.