TUTORZY

Tutorzy WISE to pracownicy Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. Każdy z nas ma inne zainteresowania, inny dorobek naukowy i inne doświadczenia zawodowe. Łączy nas wiara w naszych studentów i przyjemność, jaką czerpiemy z naszej pracy!
Poznaj naszych tutorów!

TUTORZY

Dr Agnieszka Żur jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji. Research fellow w Centrum Przedsiebiorczości Futures, Uniwersytet Plymouth. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji i dydaktyki akademickiej. W pracy badawczej zajmuje się przedsiębiorczością organizacyjną i społeczną, bada przedsiębiorstwa społeczne, ich modele biznesu i łączenie celów społecznych z ekonomicznymi. Laureatka licznych nagród Rektora UEK za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Pochodzi ze Świnoujścia. Studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Witschaftsuniversitat w Wiedniu i Hiroshima Economic University. Interesuję się edukacją progresywną i aktywnymi metodami nauczania. Wierzy w moc edukacji i w ustawiczne uczenie się na wielu polach życia. Mieszkała i pracowała w Krakowie, Lozannie i w Hong Kongu. Chętnie poprowadzi tutoriale również po angielsku. Jest mamą trójki dzieci. Ceni otwartość, ciekawość świata, dociekliwość i pracowitość.

Obszary zainteresowań:

 • Miękkie aspekty zarządzania: zachowania organizacyjne, motywacja, komunikacja, kultura organizacyjna, satysfakcja z pracy, work-life balance
 • Teoria przedsiębiorczości, przedsiębiorczość organizacyjna i przedsiębiorczość społeczna
 • Etyczne dylematy zarządzania, społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania, odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)
 • Start-upy
 • Wyzwania globalne
 • Konkurencyjność organizacji, zarządzanie strategiczne
 • Edukacja
 • Gospodarka Chin

Współtwórca i jeden z pomysłodawców utworzenia WISE na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o. Kraków. Członek Jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A. w latach 2012-2016 Radny Rady Miejskiej w Tarnowie od 2006 roku. Wierzy, że nie ma rzeczy nie możliwych. Zgodnie z zasadą „Sky is the limit” stara się sięgać po to co nieosiągalne. Do pracy chodzi z uśmiechem na twarzy – bo edukacja to jego pasja. Ceni sobie kreatywność, zaangażowanie i dobre chęci.

Obszary zainteresowań:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Integracja europejska
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie
 • Rozwój regionalny i polityka regionalna
 • Polityka spójności Unii Europejskiej i fundusze strukturalne
 • Polityka zagraniczna, dyplomacja i sprawy międzynarodowe

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, opiekun Koła Naukowego „Homo Politicus”.

Autor monografii poświęconej brytyjskiej Izbie Lordów, kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu politologii, a także referatów wygłoszonych na konferencjach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, współredaktor naukowy kilku prac zbiorowych poświęconych demokracji i polskiemu systemowi politycznemu.

Obszary zainteresowań:

 • Parlamentaryzm brytyjski
 • Konstytucjonalizm państw anglosaskich
 • Systemy polityczne państw europejskich
 • Systemy partyjne oraz wyborcze
 • Polski system partyjny po 1989 roku
 • Współczesna myśl polityczna
 • Polityczne aspekty stosunków międzynarodowych
 • Funkcjonowanie oraz struktura polityczna Unii Europejskiej
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense; członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki, ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, zarządu ZNP w UEK; uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW); recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski, kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu; popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji; autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych; 11-krotnie otrzymał Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne, 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10; promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich, opiekun naukowy 15-stu doktorantów; były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.

Dr Paweł Zamora jest kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Nowym Targu. Doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) oraz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Zakład Ekonomii). Jest promotorem ponad 550 prac licencjackich i magisterskich, koordynatorem i opiekunem praktyk studenckich w ZOD Nowy Targ. Jest tutorem akademickim – z certyfikatem Collegium Wratislaviense oraz byłym kierownikiem ZOD Radom i członkiem wielu komisji na UEK.

Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK, Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring. Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki. Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Jest członkiem ZNP i członkiem PTE. Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza. Żonaty dwoje dzieci. Ceni otwartość i kreatywność oraz brak schematów w rozwiązywaniu problemów.

Obszary zainteresowań:

 • Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
 • Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.

Hobby:

 • Nowoczesne technologie
 • turystyka górska.
Dr Maria Urbaniec jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studiowała ekonomikę przedsiębiorstw w Internationales Hochschulinstitut Zittau/Technische Universität Dresden w Niemczech, gdzie także uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.
Jest certyfikowanym menedżerem projektów (Certified Project Manager IPMA Level C) oraz ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniającym projekty w ramach funduszy unijnych. Oprócz nagród Rektora UEK za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymała także honorową nagrodę Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy za aktywny udział na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości w ujęciu interdyscyplinarnym, wydanych w sześciu językach: polskim, niemieckim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i czeskim.

Obszary zainteresowań:

 1. przedsiębiorczość (np. przedsiębiorczość ekologiczna, przedsiębiorczość międzynarodowa)
 2. innowacje (np. ekoinnowacje, innowacyjność gospodarki)
 3. zarządzanie strategiczne (np. internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzanie środowiskiem, konkurencyjność przedsiębiorstw)
 4. zrównoważony rozwój biznesu (np. społeczna odpowiedzialność biznesu, międzynarodowe normy i standardy)
 5. międzynarodowa polityka ekologiczna.
Ceni sobie kontakty z ludźmi i chętnie nawiązuje nowe znajomości. Wolne chwile spędza przy dobrej książce. Jest przekonana, że tutoring akademicki jest właściwą metodą kształcenia dedykowaną dla studentów, którzy chcą czegoś więcej niż oferuje im klasyczny program studiów oraz dążą świadomie do pracy nad sobą i rozwoju swojej osobowości.

Pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Handlu Zagranicznego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i współredaktorem naukowym kilku monografii z zakresu handlu zagranicznego oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół regionalizmu handlowego, głównie odnosząc się do problemów Unii Europejskiej. Ostatnio przedmiotem jej badań są również zagadnienia związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw.Lubi pracować z małymi grupami osób i podejmować nowe wyzwania dydaktyczne. Tutoriale, obok seminariów dyplomowych, umożliwiają jej realizowanie się w zindywidualizowanych formach kształcenia.

Ceni szczerość, zaangażowanie, sumienność, rzetelność, przedsiębiorczość, uśmiech i otwarcie się na człowieka oraz świat.

Obszary zainteresowań:

 • procesy międzynarodowej integracji gospodarczej, w tym zachodzące w Unii Europejskiej,
 • regionalizm handlowy,
 • zagraniczna polityka handlowa i ekonomiczna,
 • międzynarodowe transakcje gospodarcze,
 • negocjacje międzynarodowe,
 • internacjonalizacja przedsiębiorstwa.